หลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะ

Conversation,Academic Writing,English for Business

      หลักสูตรที่เน้นทักษะตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก แต่ยังคงรวมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนและไวยกรณ์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 1 คอร์ส 36 ชั่วโมง ในระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้นจากพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียน หลังจากที่ผู้เรียนทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 คาบ

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • White Instagram Icon

Tel: 086-476-5755, 075-315848

Email: cbrightnakhonsi.th@gmail.com

Address

338 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช